SPARRING
ADULT FEMALE -52kg
Agayeva Mahri Turkmenistan
ADULT MALE -64kg
Goshanyyazov Annamyrat Turkmenistan
INDIVIDUAL SPARRING JUNIOR 14-15 MALE -57kg
Orazov Hojaahmet TURKMENISTAN
INDIVIDUAL SPARRING JUNIOR 14-15 MALE -63kg
Annayev Yusup TURKMENISTAN
INDIVIDUAL SPARRING JUNIOR 14-15 MALE -69kg
Kullanov Muhammetoraz TURKMENISTAN
INDIVIDUAL SPARRING JUNIOR 16-17 FEMALE -46kg
Agayeva Mahri TURKMENISTAN
INDIVIDUAL SPARRING JUNIOR 16-17 MALE -45kg
Abdullayev Nurlan TURKMENISTAN
INDIVIDUAL SPARRING JUNIOR 16-17 MALE -51kg
Durdyyev Goshanyyaz TURKMENISTAN
INDIVIDUAL SPARRING JUNIOR 16-17 MALE -57kg
Goshanyyazov Annamyrat TURKMENISTAN
INDIVIDUAL SPARRING JUNIOR 16-17 MALE -75kg
Kakageldiyev Annageldi TURKMENISTAN
INDIVIDUAL SPARRING JUNIOR MALE -45kg
Atabayev G. TURKMENISTAN
PATTERN
ADULT MALE IV DEGREE
Goshanyyazov Annamyrat Turkmenistan
INDIVIDUAL PATTERN JUNIOR MALE II DEGREE
Charyyev Orazmyrat TURKMENISTAN